Toerisme-online

 

Fryslân

         

Friesland

Natuurlijk weet u dat Fryslân een uniek stuk Nederland is, met een eigen karakter en eigen kwaliteiten. Maar weet u ook hoe de tekst van het Fries volkslied luidt? Of wanneer de provincie officieel een wapen en vlag kreeg?

Fryslân heeft een rijke variatie aan landschappen.

De Wadden: Een groot deel van Fryslân is en wordt nog steeds gevormd door de zee. Het meest duidelijk wordt dit in en om de Waddenzee, waar eb en vloed elke zes uur zorgen voor een bijna complete afwisseling van land en water. En daardoor voor een uniek natuurgebied, met een ongekende rijkdom aan vogels en vis.

Het Friese zeekleigebied: Vruchtbare akkers, groene weiden, een weids landschap waarin zich aan de horizon dijken en terpen aftekenen. Dit is het beeld van het noorden en het westen van Fryslân, een streek die in het verleden langzaam gewonnen is op de zee.

De elf steden: Alle Friese elf steden ontwikkelden zich in de zeventiende en achttiende eeuw tot centra, met een belangrijke regionale functie in handel en dienstverlening en in een enkel geval (Harlingen, Stavoren) tot havensteden waaruit Friese landbouwproducten overzee werden geëxporteerd. Veel van die boeiende geschiedenis is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven in het monumentale karakter dat alle elf steden grotendeels hebben behouden. De elf steden zijn: Leeuwarden, Sneek, Ylst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum.

Het 'Lage Midden': Van noordoost naar zuidwest Fryslân ligt een waterrijk gebied, het 'Lage Midden'. Ook hier heeft de zee eeuwenlang - soms direct, soms indirect - het land gevormd. Door een hoge zeespiegel steeg hier na het begin van onze jaartelling de grondwaterstand: in de moerassen die daardoor ontstonden werd veen gevormd. Aan het begin van de middeleeuwen - overstroomde de zee dit veenpakket, waardoor delen veen werden weggeslagen. De meeste Friese meren zijn zo ontstaan, terwijl andere delen met een dikke laag klei werden overdekt. Niet alle meren zijn door die overstromingen gevormd: het Bergumermeer, de Leijen, en het Princenhof bij Earnewâld zijn bijvoorbeeld ontstaan door turfwinning. De lage ligging en het vele water zorgden er wel voor, dat het gebied eeuwenlang dun bevolkt bleef. Tot in de twintigste eeuw ging een groot deel van het vervoer van reizigers, landbouwproducten en handelswaar hier over het water. Datzelfde water vormt nu het watersportgebied bij uitstek van Fryslân!

De Friese Wouden: Langs de oostelijke en zuidelijke grens van Fryslân liggen de Friese Wouden. Het landschap heeft door boomwallen rond de weilanden en akkers een beschut karakter. Maar eigenlijk is het een verzamelnaam voor een grote verscheidenheid aan 'woudenlandschappen'. Je hebt er de 'Trynwalden', oostelijk van Leeuwarden met niet alleen boomwallen, maar ook parkbossen en landgoederen als De Klinze, Stania State, en Vijversburg. Je hebt er ook de 'Dokkumer Wouden', ten zuiden van Dokkum - juist weer gekarakteriseerd door kleine boerderijen en arbeidershuisjes. Zuidelijk van Drachten zijn er dan nog de 'Zeven wouden', waar het houtwallenlandschap wordt afgewisseld met grote bos- (Beetsterzwaag en Bakkeveen) en heidegebieden (Lippenhuister heide). Hier - en verder naar het zuiden - zijn het de beken die een belangrijk onderdeel van het landschap vormen: het Koningsdiep, de Linde en de Tjonger.

Het IJsselmeer: Van zout naar zoet... sinds de komst van de Afsluitdijk in 1932 heeft zich een geweldige verandering voltrokken. Ooit was het een rijk visgebied - waar haring, ansjovis en bot werden gevangen. Lagen er aan de oevers bloeiende havensteden, van waaruit internationale handel werd bedreven. Nu wordt er nog steeds vis gevangen - snoekbaars, paling en spiering - maar de grote tijd van de zuider-zeevisserij is verdwenen. Er heeft zich een nieuwe 'zoetwaternatuur' gevormd. Met een eigen groep liefhebbers: 's zomers zie je bij de sluizen van de oude handelssteden Lemmer en Stavoren steeds meer watersporters passeren.... Lees verder op Fryslan.nl
  

 

Friesland is een van de meest noordelijke provincies van Nederland. Deze provincie heeft een cultuur die ver teruggaat in de tijd en bezit bovendien een eigen officiële taal: het Fries. Dit is, samen met het Nederlands, de officiële gesproken taal in deze provincie. Aangezien het eenvoudig bereikbaar is, is deze provincie ideaal geschikt voor een korte vakantie tijdens een weekendje weg. Er is genoeg te zien in Friesland.

Fietsvakantie in Friesland
Wie het ultieme vrijheidsgevoel wil ervaren moet eens op de fiets rondtoeren door Fryslân. Een tocht langs groene velden, weidse luchten, mummies en oergezellige dorpjes. De provincie Friesland, gelegen aan zee en met een groot achterland, ontwikkelde zich tot een voornaam handelscentrum.... meer info op FietsRelax.nl 

Een dagje uit in de provincie Friesland: dat is wandelen door historische stadjes, varen over eindeloze Friese Meren of een Elfstedentocht aanvangen... op de fiets. Maar voor de echte liefhebber valt er nog veel meer te ontdekken: terpdorpjes, verrassende ongerepte natuurgebieden (Oude Venen) of bijzondere kleine musea.
 

 

WIKIPEDIA: Friesland heeft van oorsprong een uitgesproken agrarisch karakter. De provincie stond vooral bekend vanwege de veeteelt en de daarmee verbonden zuivelindustrie. Toerisme, met name op de meren in het zuidwesten van de provincie en op de Waddeneilanden, is in de zomer een belangrijke bron van inkomsten. Deze streken kennen in de winter een grote seizoenwerkloosheid. De sterk opkomende dienstensector concentreert zich in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. De vereniging It Fryske Gea (het Friese landschap) is de provinciale natuurbeherende instantie.

Binnen het Friese cultuurgebied kunnen nog drie grote cultuurgebieden worden onderscheiden: de Kleistreek, de Friese Wouden en de Zuidwesthoek. De administratieve provincie Friesland omvat verder ook gebieden die niet tot het Friese cultuurgebied behoren, waarvan de bekendsten zijn de Stellingwerven in het zuid-oosten en de Waddeneilanden.... Lees verder op Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotels in Friesland

Heerenveen: Hotel-Restaurant Heidehof
Hollum: Hotel-Resort Amelander Kaap
Leeuwarden: Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof
Oosterwolde: Hotel-Restaurant De Zon